POPÜLER KATEGORİLER

AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi Sokak:6 No:2 Suluova/ Amasya adresinde mukim BULUTSİSTEM DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş..(“Şirket” veya “Findmare”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.


       İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 • Ad, soyad, doğum tarihi,  hesap kullanıcı adınız, E-posta adresi, 3. Taraf şirketlerdeki üyelik bilgileri, telefon numarası ve sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;
 • İnternet sitesine yüklediğiniz resim ve fotoğraflar dahil görsel bilgileriniz;
 • Kullanıcı adı, parola, işletim sistemi türü ve sürümü, erişim tarihi ve saati, alan adı, IP adresi, ziyaret edilen sayfaların URL’leri, kullanıcı arayüzü, analitik bilgileri, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, mobil cihaz türü, kullanılan tarayıcı ve tarayıcı meta verileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Çerez kayıtları, piksel etiketleri, şeffaf GIF’ler, aksiyon notları, tek pikselli GIF’ler, kişisel olarak gönderilen tercihler, sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcıları dahil pazarlama bilgileriniz;
 • Yürürlükteki yasalar kapsamında yükümlülüklerimize uymak için kendi takdirimize bağlı olarak edindiğimiz diğer bilgiler.        KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Kişisel hesabınızı oluşturmak, yönetmek ve güvence altına almak,
 • Sizi sistemimizde bir kullanıcı olarak tanımlayabilmek, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek,
 • Sözleşme süreçlerini yürütmek, sözleşmeden doğan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 • Satın alımları ve etkileşimleri kolaylaştırmak,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi güncellemeleri özelleştirmek ve geliştirmek, pazarlama analiz çalışmaları, alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek matbu ve/veya segmentasyon yolu ile kişiselleştirilmiş pazarlama, her türlü Müşteri ilişkileri Yönetimi aktiviteleri olmak üzere tüm müşteri süreçleri ile ilgili geri bildirim alınması ve araştırma yapılması amacıyla her türlü anket ve araştırma süreçlerini yönetmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemleri çözmek, hata, sorun ve bugları tespit etmek, bunları gidermek ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak,
 • Bizlere sağlamış olduğunuz bilgileri doğrulamak,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerini yürütmek, müşteri destek hizmetlerini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütmek,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezleri yönetmek. 
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizi güncellemek,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerini yürütmek,
 • Sosyal medya iletişim süreçlerinin planlamak,
 • Çeşitli mecralar üzerinden reklam gösterilerek pazarlama faaliyetlerini yürütmek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerini yürütmek,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, E-bültenlerin gönderimini sağlamak,
 • İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmeleri sağlamak,
 • Herhangi bir problem olması durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve/veya mağduriyetlerinizi giderebilmek amacıyla olası müşteri hesabının takibini yapabilmek,
 • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek,
 • Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek.


      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, telefon, internet sitesi, basılı form ve diğer fiziksel ve elektronik ortamlar aracılığı ile doğrudan sizden,
 • Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza dair kendi kayıtlarımızdan,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla,
 • Çağrı Merkezi’ne sözlü olarak ya da Müşteri Hizmetleri e-posta adresine yazılı olarak iletilen talep ve şikayetler vasıtasıyla,
 • Ortak markalı veya özel etiketli bir internet sitesi aracılığı ile hizmetlerimizi sağlayan üçüncü taraf şirketlerden veya hizmetlerimizde kendi ürün ve/veya hizmetlerini sunan şirketlerden


      İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir: 

 • Açık rızanızın olması
 • KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Findmare ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, 
 • Findmare’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, 
 • Findmare’in hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması,
 • Kullanıcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Findmare’in meşru menfaatlerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’ nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar da dahil olmak üzere;

Destek, reklam, pazarlama, mailing, e-bülten, hedefleme, internet sitesinin geliştirilmesi, güvenlik tehdidi tespiti, ödeme hizmetlerinin yürütülmesi, veri analitiği, bilgi teknolojisi hizmetleri, ağ altyapısı, depolama, hizmetlerin izlenmesi ve analizi, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında  bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere aktarılabilecektir (Örneğin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü).


FINDMARE verilerinizi asla üçüncü bir tarafa satmayacaktır.

Sizden veya sizin hakkınızda elde edilen herhangi bir kişisel veriyi, varlıklarımızın tamamının veya büyük ölçüde bir kısmının birleşme, devralma, iflas veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak süreç için gerekli olduğu ölçüde üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutarız.

Kişisel verilerinizi, veri koruma mevzuatına uygun düzeyde koruma sağlayan veri aktarım sözleşmemizin, verinin aktarılacağı tarafça kabul edilmesi halinde aktardığımızı belirtmek isteriz.


         KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
 • Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.
 • Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

         KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

 • Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.
 • Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
  İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
  İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl